top of page

Digitalizácia v stavebníctve v kontexte BIM štandardov

Priemyselná revolúcia

Digitalizácia sa tiež spája s iniciatívou Industry 4.0, ktorá je zatiaľ u nás len pojmom často skloňovaným v blogoch. V susednom Česku Iniciatíva Stavebnictví 4.0 vychádza z unesenia vlády ČR k iniciatíve Průmysl 4.0 č. 729 z 24. augusta 2016, ktoré ukladá predsedovi vlády založiť v spolupráci s koordinátorom digitálnej agendy Českej republiky a ďalšími zainteresovanými členmi vlády do 24. novembra 2016 Alianciu Společnost 4.0 ako koordinačný mechanizmus so zapojením hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcov akademických a vedeckých obcí ku koordinácii agendy spojenej so 4. priemyselnou revolúciou. Ďalším príkladom je Nemecko, kde je podobná iniciatíva Planen-Bauen 4.0 funkčná už niekoľko rokov.


Stavebný priemysel je pritom s podielom cca 10% na hrubom domácom produkte (HDP) EU kľúčovým odvetvím a jedným z najväčších v Európe. Podľa štatistík pracuje v stavebníctve 20 miliónov ľudí, čo nie je zanedbateľné množstvo. Európska komisia vo svojej sprievodnej správe k stratégii pre digitalizáciu európskeho priemyslu uvádza, že hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti sa musia digitálne príležitosti plne využívať, ak majú byť celosvetovo konkurencieschopné. V digitálnej transformácii zaostávajú malé a stredné podniky a obzvlášť tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný alebo oceliarsky priemysel.


Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, v nadväznosti na túto stratégiu v apríli minulého roka vyhlásil: „Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje.“ Momentom digitalizácie na Slovensku by teda logicky mohla byť implementácia BIM do stavebného sektoru. Bez jednotných štandardov to samozrejme nepôjde, ale našťastie sa na nich už pracuje.


Normy pre BIM

Na sklonku minulého roka sme sa konečne dočkali a dosiahli prvý míľnik v oblasti tvorby noriem pre Informačné modelovanie stavieb. Základným kameňom európskej normalizácie bolo prijatie prvých troch európskych noriem. Pre tých, ktorý sa už v tejto problematike pohybujú dlhšie nebude prekvapením, že sa v prvej fáze pracovná skupina CEN TC 442 pre Building Information Modeling rozhodla prevziať, resp. osvojiť už platné medzinárodné – ISO normy. Prijatie týchto štandardov bolo možné vďaka úzkej spolupráci medzi Európskym výborom pre normalizáciu (CEN – European Committee for Standardization) a Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (ISO - International Organization for Standardizadion) prostredníctvom Viedenskej dohody.

Na Slovensku, tak ako aj v ostatných 34 členských krajinách CEN, by sme mali implementovať tieto normy do 30. apríla 2017 prostredníctvom Národného normalizačného orgánu, ktorým je Ústav pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR (UNMS). Predpokladom pre úspešnú implementáciu je založenie tzv. zrkadlovej komisie, ktorú sa pevne veríme podarí tento rok založiť. Prvými prevzatými normami sú nasledovné:

Anglický názov:

 • EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)

 • EN ISO 29481-2:2016 Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework framework (ISO 29481-2:2012)

 • EN ISO 12006-3:2016 Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)

Slovenský návrh prekladu:

 • EN ISO 16739:2016 Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente

 • EN ISO 29481-2:2016 Informačné modely stavieb (BIM) - Príručka odovzdania informácií - Časť 2: Rámec interakcie

 • EN ISO 12006-3:2016 Pozemné staviteľstvo - Usporiadanie informácií o stavebných prácach - Časť 3: rámec pre objektovo orientované informácie

Poznámka: Návrh slovenského prekladu zabezpečovala pre ÚNMS BIM asociácia Slovensko.


Pracovné skupiny CEN 442 BIM

Pracovné skupiny sa teraz začínajú tvoriť ďalšie nové normy, ktoré vhodne doplnia uvedené európske normy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto práce je aj prepojenie na iné regulatívy, ako je napríklad aj nariadenie o stavebných výrobkoch. O rozložení síl v rámci Európy napovie rozdelenie pracovných skupín.


WG 1 Strategy and Planning, Koordinátor skupiny Richard Waterhouse (UK)

WG 2 Exchange information, Koordinátor skupiny Dr Thomas Liebich (DE)

WG 3 Information Delivery Specification, Koordinátor skupiny Mr Peter Kompolschek (AT)

WG 4 Support Data Dictionaries, Koordinátor skupiny Roland Dominici (FR)

WG 5 Chairperson's Advisory Group, Koordinátor skupiny Oivind Rooth (NO)


Efektívna interoperabilita si vyžaduje nielen súbor štandardov, ale aj správnu implementáciu. Samozrejme, interoperabilitu je možné dosiahnuť aj bez štandardizácie, ale jedine za predpokladu, že vieme akceptovať, že sa každý projekt bude riadiť jeho vlastnými pravidlami. V dnešnej dobe, kedy je kladený vysoký dôraz na efektívnosť a správne narábanie s dátami v životnom cykle stavby, je takýto stav neprípustný.

Efektívna, objektovo-založená interoperabilita je podmienená tromi súbormi štandardov:

 • Dátový model – normy majú špecifikovať dátovú štruktúru pre jednotlivé entity, geometriu a súvisiace vlastností, ako aj správnu klasifikáciu pre výmenu dátových modelov. Dátový model zabezpečuje korektnú výmenu objektovo-založených informácií.

 • Dátový slovník – normy majú predpisovať dátovú štruktúru pre definovanie dátovo-semantických pojmov (popis vlastnosti takou formou, aby bola jednoznačná nezávisle od jazyka) a vzťahy medzi nimi; túto štruktúru dnes definuje buildingSMART Data Dictionary (bSDD).

 • Proces - normy majú určiť, ako opísať požadované informácie podporujúce daný BIM proces. Ako podklad je navrhnutá francúzska norma PPBIM (XP P07-150). Hlavným účelom tejto normy je overiť informácie, ktoré by mali byť vymieňané medzi účastníkmi stavebného procesu.

 • Jedným z cieľov digitálnej revolúcie v stavebníctve je zavedenie štandardizovaných postupov pre BIM a v rámci tohto procesu zaistiť spoľahlivosť zdieľaných informácií.

Prvý koncept príručky pre BIM

Prvý návrh Európskej príručky (Handbook for the Introduction of BIM by Europe’s Public Sector Community) dnes cirkuluje medzi všetkými členmi skupiny EU BIM Task Group, ktorí sa venujú príprave implementácie pre projekty financované z verejných zdrojov.

Dôvodom pre vznik jednotnej príručky je najmä rastúci počet európskych vlád a organizácií verejného sektora, ktoré zaviedli vlastné programy s cieľom podporiť širšie prijatie BIM na národnej alebo regionálnej úrovni. Od roku 2011 sa totiž prudko zvýšil počet národných iniciatív z oblasti verejného sektora (dnes je známych viac-menej 11 aktívnych programov) a je nutné tieto iniciatívy harmonizovať a samozrejme, vytvorila sa vhodná platforma a príležitosť pre zdieľanie doporučených postupov.

Druhým motivátorom bol fakt, že si v roku 2014 Európska únia uvedomila, že s využitím BIM vo verejnom sektore môže generovať vyššiu hodnotu za vynaložené prostriedky a zároveň podporiť digitalizáciu stavebníctva prostredníctvom inovácií. Ako sa píše v príručke, implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie.

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
 • Facebook BIM asociácia Slovensko
 • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page