O NÁS

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (z angl. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa zaoberájú a zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a jej implementáciu do stavebnej praxe a facility managementu na Slovensku na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu stavby. Informačný model stavby má v stavebníctve všestranné uplatnenie.

POSLANIE

Získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej Republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentácia členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku.

CIELE

Systematická implementácia BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca podporujúceho efektívnu prácu a transparentné narábanie s financiami primárne v oblasti stavebníctva. 

Propagácia princípov a výhod BIM medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby a následnej pri prevádzke a údržbe - Facility management.

ORGÁNY BIMaS

V súlade so stanovami sú v organizačnom zabezpečení definované orgány, ktoré sa skladajú z Prezídia a Valného zhromaždenia. Volené orgány pozostávajú z Odbornej rady, Správnej rady a výkonnej časti organizácie, ktorú zastávajú Prezident a Viceprezident BIM asociácie Slovensko.

GDPR

S osobnými údajmi, s ktorými prichádzame ako organizácia do kontaktu narábame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Za týmto účelom máme vypracovaný a odsúhlasený poriadok, ktorý v rámci všeobecnej časti upravuje predovšetkým základné pojmy, zásady spracúvania osobných údajov, práva dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a povinnosti Prevádzkovateľa, Sprostredkovateľa a Oprávnených osôb.  
V rámci osobitnej časti poriadku sú upravené bezpečnostné opatrenia, technické  a organizačné opatrenia, ktoré prijal Prevádzkovateľ, za účelom riadnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb v rámci spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom. 

Náš PORIADOK NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV si môžete prečítať TU  >>>

PREZÍDIUM BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO

Michal Pasiar

President of BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar holds the position of the President in BIM association Slovakia since its founding in January 2013. Since completion of his studies at the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University in Bratislava in 1999 he has been actively pursuing architectural and consultation activities. In 2011 he founded his own architectonic studio ACREA handling various project tasks within Slovakia as well as abroad. Besides his work he engages in publishing.

Please reload

Tomáš Funtík

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Please reload

 
 
ODBORNÁ RADA BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2013 založená Odborná rada, ktorá sa v súčasnosti podporuje systematickú a strategickú implementáciu Informačného modelovania stavieb. Odborná rada zastrešuje 6 pracovných skupín rozdelených podľa zamerania. Na čele každej skupiny je Odborný garant, ktorý koordinuje činnosť skupiny a je jej hlavným predstaviteľom. Systémom zdola – hore zabezpečuje cielené riešenie vzniknutých problémov v danej oblasti.

Michal Pasiar

Odborný garant pre projektovanie

"Projektovanie v BIM znamená návrat k zdravému rozumu.“ 

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Makýš

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

"Zhotoviteľ je podstatnou súčasťou virtuálnej výstavby."

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EÚ.

Tomáš Funtík

Odborný garant pre informačné technológie

"Je nemožné pracovať efektívne bez správnych nástrojov!"

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Viera Somorová

Odborný garant pre Facility management

"BIM a Facility management sú dve neoddeliteľné súčasti."

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. je Prezidentka Slovenskej asociácie Facility managementu - SAFM a pôsobí aj na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je odborný garant akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov, členom redakčnej rady EuroFM INSIGHT a aktívne sa podieľa na štandardizácii Facility management v rámci EÚ. Je autorom množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov v oblasti Facility managementu.

Janka Hlavatá

Odborný garant pre oblasť práva

„Vytvoriť zmysluplný zmluvný vzťah v oblasti BIM je neľahká úloha.“

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

Juraj Nagy

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

"BIM umožňuje mať financie pod kontrolou."

 

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

Please reload

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2015 založená Správna rada, ktorá pozostáva zo zástupcov organizácií - zakladajúcich členov BIMaS. Správna rada navrhuje, riadi a schvaľuje činnosti BIMaS a priamo sa podieľa na implementácii BIM na Slovensku.

Michal Pasiar

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Balco

Konateľ, CAD EXPERT, s.r.o.

Ing. Peter Balco aktívne pôsobí v oblasti predaja softvérov na podporu BIM projektovania na Slovensku. Venuje sa tiež školeniam a implementácii. V rámci školení, kurzov a workshopov vyškolil viac ako 2500 odborníkov v oblasti efektívnej projektovej práce v 3D prostredí. Od roku 2003 s aktívne podieľa na výučbe študentov na STU v Bratislave na dennom štúdiu v oblasti počítačovej podpory projektovania.  Spolupracuje pri vzdelávacích kurzoch Profesného združenia BPUG (Best Practice User Group) Slovensko v oblasti Projektového managementu.

Erik Hrnčiar

Generálny riaditeľ, HESCON, s.r.o.

Ing. Erik Hrnčiar je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Už počas štúdia sa zaujímal o modelovanie, plánovanie a optimalizáciu stavieb. Po ukončení štúdia pracoval v stavebníctve na pozíciách projektant, stavbyvedúci a projektový manažér. V roku 2008 založil architektonicko-inžiniersku kanceláriu HESCON s.r.o., ktorá poskytuje komplexné projekčné služby a riešenia. Poznatky nadobudnuté počas praxe zdieľa na rôznych pôdach a jednou z hlavných oblastí je aj problematika BIM na Slovensku.

Ján Majerský

Generálny riaditeľ, PROMA, s.r.o.

Ing. Ján Majerský, PhD. je absolventom Stavebnej fakulty STU Bratislava. Počas svojho profesionálneho života pôsobil v niekoľkých významných pozíciách a funkciách v stavebníctve  ako poradca Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, člen konzília prezidentov FIEC (European Construction Industry Federation) v Bruseli, prezident ZSPS a člen prezídia ZSPS, predseda dozornej rady Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Založil a riadi spoločnosť PROMA s. r. o., ktorá sa venuje investičnej príprave a riadeniu výstavby. V súčasnosti pôsobí v orgánoch niekoľkých spoločností v rámci skupiny PROMA Group.

Patrik Golský

Výrobný riaditeľ, YIT Slovakia a.s.

Ing. Mgr. Patrik Golský ukončil vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej v Bratislave, medzinárodný obchod a marketing a na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializácia obchodné právo. V minulosti pôsobil v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, v oblasti bankového a finančného sektora. Za posledných 11 rokov pôsobil ako riaditeľ Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, obchodný manažér a konateľ spoločnosti SkyBau, riaditeľ Závodu Monolitické konštrukcie Skanska SK, riaditeľ Závodu Pozemného staviteľstva Skanska SK ,a.s.. V súčasnosti zastáva pozíciu výrobného riaditeľa YIT Slovakia a.s.

Martin Hudec

Managing Director, ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o.

Ing. Martin Hudec je celoživotným fanúšikom nových technológií, inovatívnych prístupov a riešení. Pôsobil na riadiacich pozíciách vo viacerých významných medzinárodných spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí. Svoje súčasné aktivity zameriava prevažne na konzultačnú činnosť v oblasti BIM. Je členom medzinárodného BIM združenia zastrešeného skupinou GRAITEC Innovation SAS. Na slovenský trh prináša know-how z takmer 400 úspešných BIM implementácií  v rámci Európy a USA.

Please reload

SPRÁVNA RADA BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO
 
PRACOVNÉ SKUPINY BIMaS

V rámci BIM asociácie Slovensko boli v roku 2017 založené pracovné skupiny, ktoré majú priame prepojenie na zahraničné pracovné skupiny venujúce sa rôznym aspektom BIM a najmä štandardizácii.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI a.s.

Ing. arch. Radoslav Vlkovič je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2001 sa venuje aktívnej architektonickej praxi. Už od roku 2004 sa venoval propagácii a implementácii BIMu ako aj konzultačnej činnosti v oblasti BIMu pre projektantov a investorov na Slovensku a v Čechách. Má za sebou viacero projektov, napríklad nákupné centrum Centrál, STEIN2, Skypark by Zaha Hadid. Aktuálne pôsobí v spoločnosti GFI a.s. ako Bim director.  Je líder 3. pracovnej skupiny BIMas pre štandardizáciu parametrov.

Miroslav Šustek

Konateľ ProRevit, s.r.o.

Ing. Miroslav Šustek sa po ukončení štúdia architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave venuje architektonickej a projekčnej činnosti. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie ProRevit, ktorá sa okrem projektovania stavieb metodikou BIM venuje aj poskytovaniu služieb v oblasti BIM, konkrétne implementáciám, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre architektonické a projekčné kancelárie. Zameriava sa tiež na podporu projektantov TZB a statiky, prípadne aj iných zúčastnených strán na projektoch. Ing. Šustek je líder 2. pracovnej skupiny BIMaS pre tvorbu štandardu BEP a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery Specification.

Mário Juščík

Technický špecialista, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. Mário Juščík je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, študijný program technológia stavieb. Od ukončenia  štúdia pôsobí v Saint-Gobain na pozícií Technický špecialista, a to najmä na pôde Technickej akadémie Rigips. Jeho hlavnou náplňou je technické poradenstvo kolegom, zákazníkom, projektantom a architektom. Aktívne vytvára, pripravuje a administruje digitálne nástroje PIM (product information managment), BIM elektronická  knižnica, Selektor – výber konštrukcií, kalkulačný program a akusticky program. Okrem tvorby a prípravy spomenutých nástrojov aktívne školí a vzdeláva zákazníkov v oblasti suchej výstavby. Zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 4 Support Data Dictionaries, kde sa zameriava na štandardizáciu produktových informácií pre BIM.

Lukáš Sabol

BIM špecialista, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Lukáš Sabol, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde následne po ukončení PhD. štúdia,  pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje, ako špecialista na implementáciu BIM technológie v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. Bratislava. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, tvorbe výkazu výmer, kontrolingu, riadeniu výstavby s využitím BIM.  Je autorom 15 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Ing Sabol je lídrom 4. pracovnej skupiny BIMaS pre Infraštruktúru a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v novovzniknutej CEN/TC 442 WG 6 Infrastructure, kde sa zameriava využitie BIM pri inžinierskych stavbách.

Tomáš Kučo

BIM koordinátor, Obermeyer Helika, s.r.o.

Ing. Tomáš Kučo je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a víťazom 1. ročníka BIM Challenge. Hneď po štúdiu nastúpil do projekčnej kancelárie Obermeyer Helika, kde sa venuje problematike BIMu. Počas svojej praxe bol pôsobil aj v materskej firme v Nemecku, kde pracoval na medzinárodných projektoch. Momentálne nadobudnuté vedomosti uplatňuje opäť na Slovensku. Ing. Kučo je členom 3. pracovnej skupiny pre štandardizáciu parametrov a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 02 Exchange information, kde sa zameriava na štandardizáciu podrobnosti modelu.

Please reload

 
 

Hlavným cieľom je systematická podpora implementácie BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca podporujúceho efektívnu prácu a transparentné narábanie s financiami primárne v oblasti stavebníctva. 

BIM asociácia Slovensko zabezpečuje platformu na získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej Republiky a v zahraničí. Medzi hlavné úlohy patrí poskytovanie informácií a prezentácia získaných skúseností členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku.

Poslaním je propagácia princípov a výhod BIM medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby a následnej pri prevádzke a údržbe - Facility management. Ďalej sa zasadzuje o previazanie princípov informačného modelu stavby s konceptom trvale udržateľného rozvoja. Táto činnosť má za výsledok lepšie oboznámenie odbornej verejnosti s problematikou BIM.

BIM asociácia spolupracuje s architektonickými, projekčnými kanceláriami, stavebnými firmami, výrobcami a predajcami stavebných materiálov a výrobkov, dodávateľmi softvérov a ostatnými organizáciami, ktoré sa problematike BIM venujú.

BIM asociácia Slovensko spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami všetkých úrovni a pomáha pri kreovaní konceptu výučby BIM vo všetkých odboroch, ktorých sa táto problematika týka, a podieľa sa na jej praktickom uplatnení. Ďalej spolupracuje s akademickou pôdou na vývoji nových možností v rámci výskumu a výskumných úloh zameraných na stavebníctvo, resp. vzdelávanie v oblasti Informačného modelovania stavieb.

BIM Asociácia Slovensko spolupracuje so stavovskými a odbornými združeniami a tiež zahraničnými organizáciami podobného zamerania.

Združenie vytvára a pripomienkuje podklady ku zmenám zákonodarstva v stavebníctve a ku zmenám normatívnych požiadaviek na prípravu stavieb, projektovú dokumentáciu a jej schvaľovací proces v Slovenskej Republike.

CIELE A POSLANIE BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO