top of page

O NÁS

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (z angl. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa zaoberájú a zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a jej implementáciu do stavebnej praxe a facility managementu na Slovensku na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu stavby. Informačný model stavby má v stavebníctve všestranné uplatnenie.

POSLANIE

Získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej Republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentácia členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku.

CIELE

Systematická implementácia BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca podporujúceho efektívnu prácu a transparentné narábanie s financiami primárne v oblasti stavebníctva. 

Propagácia princípov a výhod BIM medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby a následnej pri prevádzke a údržbe - Facility management.

ORGÁNY BIMaS

V súlade so stanovami sú v organizačnom zabezpečení definované orgány, ktoré sa skladajú z Prezídia a Valného zhromaždenia. Volené orgány pozostávajú z Odbornej rady, Správnej rady a výkonnej časti organizácie, ktorú zastávajú Prezident a Viceprezident BIM asociácie Slovensko.

GDPR

S osobnými údajmi, s ktorými prichádzame ako organizácia do kontaktu narábame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Za týmto účelom máme vypracovaný a odsúhlasený poriadok, ktorý v rámci všeobecnej časti upravuje predovšetkým základné pojmy, zásady spracúvania osobných údajov, práva dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a povinnosti Prevádzkovateľa, Sprostredkovateľa a Oprávnených osôb.  
V rámci osobitnej časti poriadku sú upravené bezpečnostné opatrenia, technické  a organizačné opatrenia, ktoré prijal Prevádzkovateľ, za účelom riadnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb v rámci spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom. 

Náš PORIADOK NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV si môžete prečítať TU  >>>

Prezídium BIM asociácie

VEDENIE BIMaS

Vedenie aktivít BIM asociácie Slovensko zabezpečuje výkonný orgán, na čele ktorého je Prezident, resp. jeho zástupca Viceprezident. Obaja v zmysle stanov zastupujú záujmy BIM asociácie Slovensko, vystupujú a konajú v mene BIMaS.

Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Prezident BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
Tomas Funtik_edited.jpg

Tomáš FUNTÍK

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave na pozícii docent, kde aj v minulosti študoval a prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine ECEC. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 80 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Je hlavným autorom prvej knižnej publikácie o BIM na Slovensku.

 • LinkedIn
Odborná rada

ODBORNÁ RADA BIMaS

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2013 založená Odborná rada, ktorá sa v súčasnosti podporuje systematickú a strategickú implementáciu Informačného modelovania stavieb. Odborná rada zastrešuje 6 pracovných skupín rozdelených podľa zamerania. Na čele každej skupiny je Odborný garant, ktorý koordinuje činnosť skupiny a je jej hlavným predstaviteľom. Systémom zdola – hore zabezpečuje cielené riešenie vzniknutých problémov v danej oblasti.

Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Odborný garant pre projektovanie a facility management

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
Tomas Funtik_edited.jpg

Tomáš FUNTÍK

Odborný garant pre informačné technológie

Ing. Tomáš Funtík, PhD. aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave na pozícii docent, kde aj v minulosti študoval a prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine ECEC. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 80 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Je hlavným autorom prvej knižnej publikácie o BIM na Slovensku.

 • LinkedIn

Janka HLAVATÁ

Odborný garant pre oblasť práva

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

 • LinkedIn
Janka Hlavatá_edited.jpg

Peter MAKÝŠ

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine TK 121 pre Informačné modelovanie stavieb.

 • LinkedIn
doc_Makýš_edited.jpg
erdelyi foto_edited.jpg

Ján ERDÉLYI

Odborný garant pre Inžinierske stavby a geodéziu

doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. pôsobí na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Venuje sa oblasti inžinierskej geodézie, terestrickému laserovému skenovaniu a digitalizácii objektov. Prednáša problematiku geodetických činností v investičnej výstavbe. V Medzinárodnej federácii geodetov pôsobí v komisii 10 - Construction Economics and Management, ktorá sa zaoberá informačným modelovaním stavieb. Je autorom viacerých publikácií zameraných na BIM, tvorbu elektronickej dokumentácie a automatizovanú kontrolu skutočného vyhotovenia stavebných objektov.

 • LinkedIn
Nagy (2)_edited_edited.jpg

Juraj NAGY

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

 • LinkedIn

SPRÁVNA RADA BIMaS

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2015 založená Správna rada, ktorá pozostáva zo zástupcov organizácií - zakladajúcich členov BIMaS. Správna rada navrhuje, riadi a schvaľuje strategické činnosti BIMaS a priamo sa podieľa na implementácii BIM na Slovensku.

Správna rada
Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
BIM_KONFERENCIA_2019_0099_edited.jpg

Peter BALCO

Konateľ, CAD EXPERT, s.r.o.

Ing. Peter Balco aktívne pôsobí v oblasti predaja softvérov na podporu BIM projektovania na Slovensku. Venuje sa tiež školeniam a implementácii. V rámci školení, kurzov a workshopov vyškolil viac ako 2500 odborníkov v oblasti efektívnej projektovej práce v 3D prostredí. Od roku 2003 s aktívne podieľa na výučbe študentov na STU v Bratislave na dennom štúdiu v oblasti počítačovej podpory projektovania.  Spolupracuje pri vzdelávacích kurzoch Profesného združenia BPUG (Best Practice User Group) Slovensko v oblasti Projektového managementu.

 • LinkedIn

Erik HRNČIAR

Generálny riaditeľ, HESCON, s.r.o.

Ing. Erik Hrnčiar je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Už počas štúdia sa zaujímal o modelovanie, plánovanie a optimalizáciu stavieb. Po ukončení štúdia pracoval v stavebníctve na pozíciách projektant, stavbyvedúci a projektový manažér. V roku 2008 založil architektonicko-inžiniersku kanceláriu HESCON s.r.o., ktorá poskytuje komplexné projekčné služby a riešenia. Poznatky nadobudnuté počas praxe zdieľa na rôznych pôdach a jednou z hlavných oblastí je aj problematika BIM na Slovensku.

 • LinkedIn
HRnciar BIM_edited.jpg

Ján MAJERSKÝ

Generálny riaditeľ, PROMA, s.r.o.

Ing. Ján Majerský, PhD. je absolventom Stavebnej fakulty STU Bratislava. Počas svojho profesionálneho života pôsobil v niekoľkých významných pozíciách a funkciách v stavebníctve  ako poradca Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, člen konzília prezidentov FIEC (European Construction Industry Federation) v Bruseli, prezident ZSPS a člen prezídia ZSPS, predseda dozornej rady Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Založil a riadi spoločnosť PROMA s. r. o., ktorá sa venuje investičnej príprave a riadeniu výstavby. V súčasnosti pôsobí v orgánoch niekoľkých spoločností v rámci skupiny PROMA Group.

 • LinkedIn
Jan Majersky BIMaS_1024x713_edited.jpg
Patrik-Golsky_YIT_edited.jpg

Patrik GOLSKÝ

Výrobný riaditeľ, YIT Slovakia a.s.

Ing. Mgr. Patrik Golský ukončil vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej v Bratislave, medzinárodný obchod a marketing a na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializácia obchodné právo. V minulosti pôsobil v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, v oblasti bankového a finančného sektora. Za posledných 11 rokov pôsobil ako riaditeľ Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, obchodný manažér a konateľ spoločnosti SkyBau, riaditeľ Závodu Monolitické konštrukcie Skanska SK, riaditeľ Závodu Pozemného staviteľstva Skanska SK ,a.s.. V súčasnosti zastáva pozíciu výrobného riaditeľa YIT Slovakia a.s.

 • LinkedIn
Matasovsky, Martin_Construsoft_edited.jpg

Martin MAŤAŠOVSKÝ

Riaditeľ medzinárodného marketingu, CONSTRUSOFT

Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA je absolventom Vysokého učenia technického v Brne a Dominican University v Chicago (USA). Momentálne pôsobí na pozícii riaditeľa medzinárodného marketingu skupiny Construsoft a ako produkt manažér pre analýzu, zavádzanie, implementáciu a vývoj riešení CDE. Je dlhodobý zástanca a propagátor myšlienok openBIM, openCDE a open API, aktívny člen Odbornej rady pre BIM z.s. – buildingSMART Česká republika (pracovná skupina CDE) a člen pracovnej skupiny CDE pri Českej agentúre pre štandardizáciu.

 • LinkedIn

PRACOVNÉ SKUPINY BIMaS

V roku 2021 sme pristúpili k zmenám a prispôsobili sme organizačnú štruktúru pracovných skupín aktuálnym potrebám stavebníctva v oblasti informačného modelovania stavieb na Slovensku. Aktuálne v rámci BIMaS fungujú 4 pracovné skupiny:

Pracovná skupina WG 1 - Požiadavky na výmenu informácií (EIR), zadanie BIM projektov

Pracovná skupina WG 2 -  Jednotné požiadavky na Klasifikáciu stavieb v rámci BIM

Pracovná skupina WG 3 - Úroveň informácií (LOI), negrafické informácie BIM modelu

Pracovná skupina WG 4 - Úroveň geometrie (LOG), stanovenie rozsahu a podrobnosti modelu

Pracovné skupiny BIMaS

Miroslav ŠUSTEK

Koordinátor pracovných skupín

Ing. Miroslav Šustek absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a venuje architektonickej, projekčnej a konzultačnej činnosti. Aktívne sa zaujíma o informačné modelovanie stavieb, virtuálnu výstavbu, podporu implementácie BIM do organizácií. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie 3A3 s.r.o., ktorá sa venuje informačnému modelovaniu stavieb, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre celé spektrum stavebníctva. V rámci BIMaS je súčasťou viacerých pracovných skupín, v ktorých poskytuje svoje skúsenosti z praxe a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery Specification.

 • LinkedIn
Miroslav Šustek.png

Tomáš KUČO

Koordinátor pracovných skupín

Ing. Tomáš Kučo je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a víťazom 1. ročníka BIM Challenge. Hneď po štúdiu nastúpil do projekčnej kancelárie Obermeyer Helika, kde sa venuje problematike BIMu. Počas svojej praxe bol pôsobil aj v materskej firme v Nemecku, kde pracoval na medzinárodných projektoch. Momentálne nadobudnuté vedomosti uplatňuje opäť na Slovensku. Ing. Kučo je členom 3. pracovnej skupiny pre štandardizáciu parametrov a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 02 Exchange information, kde sa zameriava na štandardizáciu podrobnosti modelu.

 • LinkedIn
Kuco Tomas OBH NBK.jpg
VIktor Mikus NBK.jpg

Viktor MIKUS

Vedúci pracovnej skupiny

WG1 - Pozemné stavby

Ing. arch. Viktor Mikus je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave, na ktorej už ako študent vnímal BIM ako prirodzený nástroj na formulovanie svojich návrhov.

Po ukončení štúdia sa venoval architektonickej praxi a od roku 2017 pôsobí v developerskej spoločnosti YIT Slovakia, a.s., kde sa venuje širokej implementácií BIM do projektov a procesov organizácie.

V rámci BIMaS je súčasťou viacerých pracovných skupín, v ktorých poskytuje svoje skúsenosti z pohľadu investora ohľadom zadávania projektov, alebo všeobecného využitia informačného modelu.

 • LinkedIn
STRABAG_sro_Jakub_Ducar.jpg

Jakub DUCÁR

Vedúci pracovnej skupiny

WG1 - Infraštruktúra

BIM koordinátor pre STRABAG Slovensko pracujúci na slovenských a českých projektoch v dopravnej infraštruktúre. V posledných rokoch sa jeho práca zameriava na tvorbu BIM štandardov, implementáciu národných BIM štandardov a definovanie procesov pre BIM projekty. Je takisto zodpovedný za koordináciu a definovanie prípadov použitia pre BIM projekty a ich následne dodržiavanie a kontrolu. Jeho povinnosťou je komunikovať a koordinovať stavebný proces prostredníctvom jednej komunikačnej platformy. Je otvorený novým riešeniam, technologickým inováciám a zaujíma sa o životné prostredie.

 • LinkedIn

Martin MIŠÚN

Vedúci pracovnej skupiny

WG2 - Pozemné stavby

Ing. Martin Mišún sa už počas štúdia na Stavebnej fakujte STU v Bratislave začal zaujímať o problematiku informačného modelovania. Pracovné stáže vo viacerých projekčných firmách mu umožnili získať cenné skúsenosti s projekčnou činnosťou a tak hneď po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu projektanta v spoločnosti DELTA. Bežná projekčná činnosť sa už v tej dobe čoraz viac prelínala s informačným modelovaním, koordináciou a problematikou samotného nastavovania pracovných postupov a optimalizácii týchto procesov. Logickým následkom týchto požiadaviek a povinností bola zmena profesného zamerania na BIM managera pre skupinu DELTA na Slovensku a v Českej republike. Okrem spolupráce na viacerých medzinárodných projektoch ako aj konzultačných činnostiach v rámci BIM je aktívnym členom pracovných skupín v rámci BIMaS na Slovensku, certifikovaným Revit špecialistom a vďaka BIM implementácii a štandardizácii v rámci celej skupiny DELTA aj členom združenia BIM Community na Ukrajine.
 

 • LinkedIn
Misun_edited.jpg

Ján ERDÉLYI

Vedúci pracovnej skupiny

WG2 - Infraštruktúra

doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. pôsobí na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Venuje sa oblasti inžinierskej geodézie, terestrickému laserovému skenovaniu a digitalizácii objektov. Prednáša problematiku geodetických činností v investičnej výstavbe. V Medzinárodnej federácii geodetov pôsobí v komisii 10 - Construction Economics and Management, ktorá sa zaoberá informačným modelovaním stavieb. Je autorom viacerých publikácií zameraných na BIM, tvorbu elektronickej dokumentácie a automatizovanú kontrolu skutočného vyhotovenia stavebných objektov.

 • LinkedIn
erdelyi foto_edited.jpg
Martin Fábian foto_edited.jpg

Martin FÁBIAN

Vedúci pracovnej skupiny

WG3 - Pozemné stavby

Vyštudoval Indoor Environmental and Energy Engineering na Aalborg University v Dánsku. Aktívne sa venuje kvalite vnútorného prostredia budov a podpore projektantov pri návrhu inteligentných riešení v oblasti TZB. V súčasnosti pôsobí na pozícií Solution Engineer v spoločnosti Wilo a robí technickú podporu v oblasti čerpacej techniky. Prednáša na odborných konferenciách a konzultuje diplomové práce.

 • LinkedIn
STRABAG_sro_Jakub_Ducar.jpg

Jakub DUCÁR

Vedúci pracovnej skupiny

WG3 - Infraštruktúra

BIM koordinátor pre STRABAG Slovensko pracujúci na slovenských a českých projektoch v dopravnej infraštruktúre. V posledných rokoch sa jeho práca zameriava na tvorbu BIM štandardov, implementáciu národných BIM štandardov a definovanie procesov pre BIM projekty. Je takisto zodpovedný za koordináciu a definovanie prípadov použitia pre BIM projekty a ich následne dodržiavanie a kontrolu. Jeho povinnosťou je komunikovať a koordinovať stavebný proces prostredníctvom jednej komunikačnej platformy. Je otvorený novým riešeniam, technologickým inováciám a zaujíma sa o životné prostredie.

 • LinkedIn

Peter BAŽÍK

Vedúci pracovnej skupiny

WG4 - Pozemné stavby

Ing. Peter Bažík, PhD. absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Pôsobil šesť  mesiacov vo firemnej centrále STRABAG-u vo Viedni. Je vedúcim BIM oddelenia spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Venuje sa vedeniu tímu, vývoju a aplikácii BIM-u v rámci konkrétnych zákaziek firmy.

 • LinkedIn
Peter Bazik foto_edited.jpg

Lukáš SABOL

Vedúci pracovnej skupiny

WG4 - Infraštruktúra

Ing. Lukáš Sabol, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde následne po ukončení PhD. štúdia, pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje, ako vedúci odboru BIM v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. Bratislava. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, tvorbe výkazu výmer, kontrolingu, riadeniu výstavby s využitím BIM. Je autorom 15 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Ing Sabol, PhD. je lídrom 4. pracovnej skupiny BIMaS „Podrobnosť“ pre Infraštruktúru a zastupuje Slovensko, ako expert BIMaS v pracovnej skupine CEN/TC 442 WG 6 Infrastructure, kde sa zameriava na využitie BIM technológie v inžinierskych stavbách.

 • LinkedIn
Sabol_edited.jpg
PRACOVNÉ SKUPINY BIMaS do roku 2020

V rámci BIM asociácie Slovensko boli v roku 2017 založené pracovné skupiny, ktoré majú priame prepojenie na zahraničné pracovné skupiny venujúce sa rôznym aspektom BIM a najmä štandardizácii.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI a.s.

Ing. arch. Radoslav Vlkovič je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2001 sa venuje aktívnej architektonickej praxi. Už od roku 2004 sa venoval propagácii a implementácii BIMu ako aj konzultačnej činnosti v oblasti BIMu pre projektantov a investorov na Slovensku a v Čechách. Má za sebou viacero projektov, napríklad nákupné centrum Centrál, STEIN2, Skypark by Zaha Hadid. Aktuálne pôsobí v spoločnosti GFI a.s. ako Bim director.  Je líder 3. pracovnej skupiny BIMas pre štandardizáciu parametrov.

Miroslav Šustek

Konateľ ProRevit, s.r.o.

Ing. Miroslav Šustek sa po ukončení štúdia architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave venuje architektonickej a projekčnej činnosti. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie ProRevit, ktorá sa okrem projektovania stavieb metodikou BIM venuje aj poskytovaniu služieb v oblasti BIM, konkrétne implementáciám, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre architektonické a projekčné kancelárie. Zameriava sa tiež na podporu projektantov TZB a statiky, prípadne aj iných zúčastnených strán na projektoch. Ing. Šustek je líder 2. pracovnej skupiny BIMaS pre tvorbu štandardu BEP a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery Specification.

Mário Juščík

Technický špecialista, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. Mário Juščík je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, študijný program technológia stavieb. Od ukončenia  štúdia pôsobí v Saint-Gobain na pozícií Technický špecialista, a to najmä na pôde Technickej akadémie Rigips. Jeho hlavnou náplňou je technické poradenstvo kolegom, zákazníkom, projektantom a architektom. Aktívne vytvára, pripravuje a administruje digitálne nástroje PIM (product information managment), BIM elektronická  knižnica, Selektor – výber konštrukcií, kalkulačný program a akusticky program. Okrem tvorby a prípravy spomenutých nástrojov aktívne školí a vzdeláva zákazníkov v oblasti suchej výstavby. Zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 4 Support Data Dictionaries, kde sa zameriava na štandardizáciu produktových informácií pre BIM.

Lukáš Sabol

BIM špecialista, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Lukáš Sabol, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde následne po ukončení PhD. štúdia,  pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje, ako špecialista na implementáciu BIM technológie v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. Bratislava. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, tvorbe výkazu výmer, kontrolingu, riadeniu výstavby s využitím BIM.  Je autorom 15 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Ing Sabol je lídrom 4. pracovnej skupiny BIMaS pre Infraštruktúru a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v novovzniknutej CEN/TC 442 WG 6 Infrastructure, kde sa zameriava využitie BIM pri inžinierskych stavbách.

Tomáš Kučo

BIM koordinátor, Obermeyer Helika, s.r.o.

Ing. Tomáš Kučo je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a víťazom 1. ročníka BIM Challenge. Hneď po štúdiu nastúpil do projekčnej kancelárie Obermeyer Helika, kde sa venuje problematike BIMu. Počas svojej praxe bol pôsobil aj v materskej firme v Nemecku, kde pracoval na medzinárodných projektoch. Momentálne nadobudnuté vedomosti uplatňuje opäť na Slovensku. Ing. Kučo je členom 3. pracovnej skupiny pre štandardizáciu parametrov a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 02 Exchange information, kde sa zameriava na štandardizáciu podrobnosti modelu.

Please reload

Ciele a poslanie

Hlavným cieľom je systematická podpora implementácie BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca podporujúceho efektívnu prácu a transparentné narábanie s financiami primárne v oblasti stavebníctva. 

BIM asociácia Slovensko zabezpečuje platformu na získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej Republiky a v zahraničí. Medzi hlavné úlohy patrí poskytovanie informácií a prezentácia získaných skúseností členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku.

Poslaním je propagácia princípov a výhod BIM medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby a následnej pri prevádzke a údržbe - Facility management. Ďalej sa zasadzuje o previazanie princípov informačného modelu stavby s konceptom trvale udržateľného rozvoja. Táto činnosť má za výsledok lepšie oboznámenie odbornej verejnosti s problematikou BIM.

BIM asociácia spolupracuje s architektonickými, projekčnými kanceláriami, stavebnými firmami, výrobcami a predajcami stavebných materiálov a výrobkov, dodávateľmi softvérov a ostatnými organizáciami, ktoré sa problematike BIM venujú.

BIM asociácia Slovensko spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami všetkých úrovni a pomáha pri kreovaní konceptu výučby BIM vo všetkých odboroch, ktorých sa táto problematika týka, a podieľa sa na jej praktickom uplatnení. Ďalej spolupracuje s akademickou pôdou na vývoji nových možností v rámci výskumu a výskumných úloh zameraných na stavebníctvo, resp. vzdelávanie v oblasti Informačného modelovania stavieb.

BIM Asociácia Slovensko spolupracuje so stavovskými a odbornými združeniami a tiež zahraničnými organizáciami podobného zamerania.

Združenie vytvára a pripomienkuje podklady ku zmenám zákonodarstva v stavebníctve a ku zmenám normatívnych požiadaviek na prípravu stavieb, projektovú dokumentáciu a jej schvaľovací proces v Slovenskej Republike.

CIELE A POSLANIE BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO
bottom of page