ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA
RIADNI ČLENOVIA
CadStudio horizontal bez pozadia.png
Tekla-A-Trimble-Solution-Vertical-Color-
Dronity_bim_logo_fix.png
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
IDO Hutny projekt.png
STRABAG s.r.o.
LOGO BEELI.jpg
DE bez podkladu.png
PaRELI Logo.png
JANELE - LOGO_edited.png
Morocz tacovsky biele bez pozadia.png
eurovia logo bez pozadia.png
logo-doprastav.jpg
semmelrock bez pozadia.png
wienerberger bez pozadia.png
LUCRON_bez pozadia.png
Lansky logo bez pozadia.png
Clea development.png
zssk.png
O NÁS

​BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa aktívne zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a zaoberajú  sa implementáciou BIM do stavebnej praxe.​

KONTAKT

BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava

TEL.: +421910 955 539

E-MAIL: bim@bimas.sk

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon

O NÁS

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (z angl. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa zaoberájú a zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a jej implementáciu do stavebnej praxe a facility managementu na Slovensku na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu stavby. Informačný model stavby má v stavebníctve všestranné uplatnenie.

POSLANIE

Získavanie a zhromažďovanie informácií týkajúcich sa BIM, resp. informačného modelovania stavieb na území Slovenskej Republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentácia členom združenia, odbornej a laickej verejnosti a to formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku.

CIELE

Systematická implementácia BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca podporujúceho efektívnu prácu a transparentné narábanie s financiami primárne v oblasti stavebníctva. 

Propagácia princípov a výhod BIM medzi projektantmi vo všetkých projektových fázach a naprieč všetkými odbormi, ale aj v ďalších etapách výstavby a následnej pri prevádzke a údržbe - Facility management.

ORGÁNY BIMaS

V súlade so stanovami sú v organizačnom zabezpečení definované orgány, ktoré sa skladajú z Prezídia a Valného zhromaždenia. Volené orgány pozostávajú z Odbornej rady, Správnej rady a výkonnej časti organizácie, ktorú zastávajú Prezident a Viceprezident BIM asociácie Slovensko.

GDPR

S osobnými údajmi, s ktorými prichádzame ako organizácia do kontaktu narábame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Za týmto účelom máme vypracovaný a odsúhlasený poriadok, ktorý v rámci všeobecnej časti upravuje predovšetkým základné pojmy, zásady spracúvania osobných údajov, práva dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a povinnosti Prevádzkovateľa, Sprostredkovateľa a Oprávnených osôb.  
V rámci osobitnej časti poriadku sú upravené bezpečnostné opatrenia, technické  a organizačné opatrenia, ktoré prijal Prevádzkovateľ, za účelom riadnej ochrany osobných údajov dotknutých osôb v rámci spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom. 

Náš PORIADOK NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV si môžete prečítať TU  >>>

PREZÍDIUM BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO

Michal Pasiar

President of BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar holds the position of the President in BIM association Slovakia since its founding in January 2013. Since completion of his studies at the Faculty of Architecture of the Slovak Technical University in Bratislava in 1999 he has been actively pursuing architectural and consultation activities. In 2011 he founded his own architectonic studio ACREA handling various project tasks within Slovakia as well as abroad. Besides his work he engages in publishing.

Please reload

Tomáš Funtík

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Please reload

 
 
ODBORNÁ RADA BIM ASOCIÁCIE SLOVENSKO

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2013 založená Odborná rada, ktorá sa v súčasnosti podporuje systematickú a strategickú implementáciu Informačného modelovania stavieb. Odborná rada zastrešuje 6 pracovných skupín rozdelených podľa zamerania. Na čele každej skupiny je Odborný garant, ktorý koordinuje činnosť skupiny a je jej hlavným predstaviteľom. Systémom zdola – hore zabezpečuje cielené riešenie vzniknutých problémov v danej oblasti.

Michal Pasiar

Odborný garant pre projektovanie

"Projektovanie v BIM znamená návrat k zdravému rozumu.“ 

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.

Peter Makýš

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

"Zhotoviteľ je podstatnou súčasťou virtuálnej výstavby."

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine CEN pre štandardizáciu BIM v EÚ.

Tomáš Funtík

Odborný garant pre informačné technológie

"Je nemožné pracovať efektívne bez správnych nástrojov!"

Ing. Tomáš Funtík, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine V4 BIM Task Group. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 30 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb.

Viera Somorová

Odborný garant pre Facility management

"BIM a Facility management sú dve neoddeliteľné súčasti."

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. je Prezidentka Slovenskej asociácie Facility managementu - SAFM a pôsobí aj na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je odborný garant akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov, členom redakčnej rady EuroFM INSIGHT a aktívne sa podieľa na štandardizácii Facility management v rámci EÚ. Je autorom množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov v oblasti Facility managementu.

Janka Hlavatá

Odborný garant pre oblasť práva

„Vytvoriť zmysluplný zmluvný vzťah v oblasti BIM je neľahká úloha.“

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

Juraj Nagy

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

"BIM umožňuje mať financie pod kontrolou."

 

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

Please reload

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2015 založená Správna rada, ktorá pozostáva zo zástupcov organizácií - zakladajúcich členov BIMaS. Správna rada navrhuje, riadi a schvaľuje činnosti BIMaS a priamo sa podieľa na implementácii BIM na Slovensku.

Michal Pasiar

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti.