top of page

ŠTANDARDY

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko napomáha usmerňovaniu prípravy, realizácie a kontroly BIM projektov. V tejto oblasti nadväzuje na prácu interných pracovných skupín.

Štandardizácia, ktorú riešime je úzko prepojená s aktuálne platnými normami v oblasti informačného modelovania stavieb a pokrývajú oblasti, ktoré dnes nie sú na národnej úrovni definované. Cieľom dokumentov je prispieť k rozvoju danej problematiky a systematicky podporovať kvalitu na projektoch všetkých typov stavieb, teda nielen v oblasti pozemného staviteľstva, ale aj inžinierskeho staviteľstva.

EIR

Zadanie BIM projektu formulujeme v dokumente s názvom Požiadavky na výmenu informácií (angl. Exchange Information Requirements – EIR).

 

Obsahuje požiadavky na rozsah dodania a informácie týkajúce sa danej zákazky v rámci poverenia a najmä požiadavky na využitie softvérových nástrojov v rámci dodania BIM, požiadavky na úroveň informačnej potreby - LOIN, špecifické požiadavky na spôsob tvorby modelu, proces manažmentu a koordinácie, dohodnutý spôsob komunikácie (napr. nasadením CDE), či štruktúru názvoslovia profesií/súborov.

 

Absencia správneho zadania BIM projektu vo forme dokumentu EIR spôsobuje, že model je vo väčšine prípadov na tento účel nevhodne pripravený a je nutné pristúpiť k jeho úprave, čo predstavuje zbytočné náklady navyše.

ZADANIE PROJEKTU

Požiadavky na výmenu informácií
Exchange Information Requirements - EIR

ČO OBSAHUJE EIR?

Požiadavky na výmenu informácií - EIR, je dôležitý dokument pri zadaní BIM projektu. Je možné ho použiť aj ako podklad pre verejnú zákazku, ako aj pre súkromný sektor.

 

BIM asociácia Slovensko tento dokument vydala v roku 2022, ako výstup z pracovných skupín. Dokument v tejto podobe odporúčame použiť ako návod na tvorbu zadania BIM projektu.  

Sme presvedčení, že dokument v tejto podobe poskytuje náhľad na podstatné súčasti BIM projektu a po obsahovej stránke pokrýva väčšinu projektov v našich podmienkach. S cieľom zjednodušiť implementáciu procesov v zmysle súboru noriem STN EN 19650 do projektov v Slovenskej republike sa pracovná skupina WG1 rozhodla zjednotiť jednotlivé požiadavky PIR, OIR, AIR do jedného dokumentu - EIR.

 

Požiadavky PIR, OIR, AIR sú tak pevnou súčasťou tohto EIR a nie samostatnými dokumentami.

BEP

Potencionálny dodávateľ sa zapája do súťaže formou spracovania Vykonávacieho plánu BIM (angl. BIM Execution Plan – BEP). Je to plán, v ktorom sa vysvetľuje, ako bude realizačný tím vykonávať rôzne aspekty manažmentu informácií v rámci poverenia (zákazky). Poskytuje teda návrh riešenia a vysporiadania sa s požiadavkami investora.

 

Keďže sa o zákazku uchádzajú viaceré spoločnosti, v tejto fáze hovoríme o tzv. ponukovom BEP na základe ktorého objednávateľ posúdi schopnosť potencionálneho dodávateľa splniť požiadavky definované v EIR. BEP vybraného dodávateľa sa po zapracovaní prípadných pripomienok stáva zmluvný BEP na základe ktorého sa následne riadi BIM projekt.

Ponukový BEP môže slúžiť na kontrolu a posúdenie spôsobilosti dodávateľa dodať projekt v požadovanej podrobnosti a formáte.

RIADENIE PROJEKTU

Vykonávací plán BIM

BIM Execution Plan - BEP

ČO OBSAHUJE BEP?

Vykonávací plán BIM je základný dokument riadenia akéhokoľvek BIM projektu. BIM asociácia Slovensko v roku 2019 v rámci svojich pracovných skupín pripravila osnovu, ktorú odporúčajú využiť ako podklad pre prípravu vlastného BEP.  

V rámci on-line nástroja ponúkame osnovu, ktorá pokrýva  dôležité časti BEP. Môžete tak toto prostredie využiť ako podklad / návod a prispôsobiť si dokument po obsahovej stránke.

V záložke BEP je možné vyplniť tabuľky, vložiť obrázky, schémy a dopĺňať text.

V záložke LOIN je možné definovať zoznam negrafických informácií  (parametre, atribúty) pre jednotlivé fázy projektového cyklu (DUR, DSP, ..). Názvy parametrov vychádzajú zo spoločného dohovoru zástupcov členských firiem BIM asociácie Slovensko. Parametre je možné dopĺňať.

Parametre je možné exportovať cez CSV, prípadne vytlačiť. 

ČASOVÁ OS BIM PROJEKTU PRI OBSTARÁVANÍ

EIR

Požiadavky na výmenu informácií
Exchange Information Requirements - EIR

BEP

(Ponukový) Vykonávací plán BIM

BIM Execution Plan - BEP

BEP

(Zmluvný) Vykonávací plán BIM

BIM Execution Plan - BEP

PONUKA

ZMLUVA

OBSTARÁVANIE

AKO ZOSTAVIŤ ZADANIE BIM PROJEKTU?

Ak si chcete stiahnuť PDF verziu publikácie

Požiadavky na výmenu informácií
Exchange Information Requirements - EIR

Napíšte nám e-mail

EIR
CCI

Klasifikačný systém CCI (CCI) je systém kategorizácie prvkov stavieb vytvorený a udržiavaný medzinárodnou organizáciou Construction Classification International Collaboration (CCIC).

CCIC je nezisková organizácia, ktorá sa zasadzuje za prijatie spoločného systému klasifikácie stavieb, s cieľom zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť, zlepšiť spoluprácu a zdieľanie znalostí a umožniť rýchlejšie osvojenie si digitálnych pracovných postupov v stavebníctve.

Cieľom CCI je zvýšiť produktivitu stavebníctva prostredníctvom spoločnej digitálnej informačnej infraštruktúry (klasifikačného systému), ktorá umožní konzistentnú výmenu dát. Systém CCI vychádza z medzinárodných štandardov, je vyvinutý primárne pre digitálne procesy a pokrýva celé zastavané prostredie: budovy, infraštruktúru i ďalšie inžinierske stavby, všetky ich časti a celý ich životný cyklus (od plánovania cez projektovanie, výstavbu, prevádzkovanie, demoláciu až po odstránenie a prípadné opätovné využitie). Identifikácia všetkých stavieb, ich čiastkových častí a prvkov tak je v digitálnom modeli stavby používaná jednotne, bez ohľadu na to, aká stavebná profesia a aký softvérový nástroj s touto identifikáciou pracuje.

KLASIFIKÁCIA PROJEKTU

Construction Class International - CCI - Slovenská verzia

BIM PROTOKOL

BIM Protokol obsahuje vzorové ustanovenia, ktoré je možné použiť do zmlúv, ktorých predmetom je Informačný model stavy - BIM. 

 

Cieľom autorov nie je  vytvoriť zmluvné podklady, resp. celú zmluvu, nakoľko si uvedomujeme, že samotné firmy už zmluvným štandardom pre stavebnú zákazku už disponujú. Protokol má teda za cieľ štandardizovať zmluvnú úpravu a poskytnúť užívateľom rozšírenie pre projekty, ktorých predmetom sú projektové práce, prípadne stavebná činnosť.

 

Predmetom Protokolu sú informačné modely stavieb, ktoré musí projektový tím vytvoriť, zavádza špecifické povinnosti, záväzky a súvisiace obmedzenia používania týchto modelov.

Dôležitou súčasťou je definícia nových pojmov, ktoré sú v niektorých prípadoch definované v technických normách, ale právny systém SR ich nepozná. 

Zároveň definuje práva a povinnosti zadávateľa a tiež práva a povinnosti dodávateľa (poverenej strany).

 

V rámci BIM Protokolu sú riešené aj Licenčné práva spojené s informačným modelom stavby.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

BIM Protokol sa aktuálne pripravuje, plánované zverejnenie 11/2023 

bottom of page