top of page

ČASO-PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE VO VÝSTAVBE - 4D A 5D BIM

Dovoľte, aby sme Vás touto cestou pozvali na odborný seminár, ktorý organizuje BIM asociácia Slovensko v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 11.11.2021. Seminár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy GoToMeeting.

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov, ktorá si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. V rámci odborného seminára priblížime proces tvorby 4D a 5D BIM, aktuálne možnosti v tejto oblasti a zdieľame s Vami skúsenosti o možnostiach využitia aj na iné, ako marketingové účely.


ODBORNÍ GARANTI:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Ing. Tomáš Funtík, PhD.


PROGRAM


09:00 - 09:05

OTVORENIE A ÚVOD DO PROBLEMATIKY


09:05 -09:35

PROBLEMATIKA GRANULARITY MODELU V NADVÄZNOSTI NA TVORBU SIMULÁCIE

Pavol Mayer

Stavebná fakulta, STU Bratislava


09:35 - 10:05

PROCES TVORBY 4D A 5D ANALÝZ A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVENSKA

Dávid Sándor

PROMA s.r.o.


10:05 - 10:35

MOŽNOSTI VYUŽITIA ZDROJOVÝCH INFORMÁCIÍ MODELU A OPTIMALIZÁCIA POMOCOU CYKLOGRAMOV

Tomáš Funtík

Stavebná fakulta, STU Bratislava


10:35 - 11:20

DISKUSIA


Registrácia

Registrovať na podujatie sa môžete prostredníctvom on-line formulára TU.

Účastnícky poplatok pre členov SKSI a BIMAS je 15,-€ / osoba.


Základný účastnícky poplatok 150,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť, ak má uhradené členské na rok 2021.

Na seminár sa registrujte do 4.11. 2021 do 12.00 hod.

Kapacita online seminára je limitovaná počtom účastníkov.

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page