top of page

Obnova pamiatok s využitím BIM

Digitalizácia kultúrnych pamiatok je už dnes realitou podporovanou dokonca grantovými programami štátu, financovaných z fondov EÚ. Spôsob, ako sa digitalizuje po stránke formálnej aj obsahovej, však nie je bohužiaľ stále koordinovaný a tvorba legislatívneho rámca pre tzv. informačné modelovanie je iba v procese diskusií na úrovni Európskej komisie a aj na našej lokálnej úrovni. Slovenská republika je zastúpená pri tvorbe európskeho legislatívneho rámca pre implementáciu tzv. informačného modelovania do stavebnej praxe prostredníctvom BIM asociácie Slovensko, ktorej vedenie sme požiadali, aby objasnili na príklade kúpeľov Sliač, ako sa dá BIM technológia s úspechom využiť v digitalizácii historických pamiatok.


Digitálna doba, v ktorej momentálne žijeme, prináša o. i. nové možnosti využiteľné aj pre architektonickú prax. Počítačová podpora umožňuje plnohodnotne simulovať realitu vo virtuálnej – počítačovej podobe, čo môže byť využiteľné pre skrátenie procesov pri príprave, výstavbe a správe budov. Keďže ide o tzv. cloudové riešenie, stáva sa takáto virtuálna realita nástrojom komunikácie medzi všetkými zúčastnenými stranami v jednotlivých fázach. Informačné modelovanie je teda forma dorozumievacieho jazyka zúčastnených strán. Informačné modelovanie, ktoré má vo svete zaužívanú skratku BIM (Building Information Modeling), je nástroj pomoci pri projektovaní, výstavbe, správe budov, ale aj pri výskume a zaznamenaní (pasportizácii) komplexných informácií o historických objektoch, a takisto pri starostlivosti o celý životný cyklus historických budov. BIM – ako informačný model stavby, tvorí databanku všetkých informácií o konštrukciách, technickom či technologickom vybavení, energetických i ekologických ukazovateľoch, minulosti a životnosti všetkých komponentov a vybavenia objektu. Jeho súčasťou je aj informácia o historických vrstvách objektu a jeho celkovom historickom vývoji. BIM je revolučný systém, ktorý ponúka výhodu pre spoločnosť a v tomto prípade pre záchranu a zmapovanie o. i. aj predmetnej časti kultúrneho dedičstva. Príklady a vývoj problematiky BIM v zahraničí (najmä USA, Ázia, Austrália, Západná Európa - hlavne Veľká Británia) nasvedčujú, že ide o progresívnu metódu práce s prípravou, realizáciou, ale hlavne s užívaním stavby. Z pohľadu pamiatkovej obnovy a starostlivosti ide o nepochybne široké spektrum využitia.


"Vývoj technológií v stavebníctve v poslednej dekáde zareagoval na digitálnu dobu, v ktorej žijeme a digitálne informačné modelovanie sa stalo štandardom pri procesoch v stavebníctve, v tomto prípade v prospech pamiatkovej obnovy a výskumnej činnosti v architektúre."


Príklad pasportizácie objektov na Kúpeľoch Sliač

Pre analýzu skutkového stavu Kúpeľov Sliač je nevyhnutná pasportizácia objektov. Čím sú informácie o existujúcich objektoch presnejšie, tým optimálnejšie môže byť vytvorený návrh obnovy z pohľadu pamiatkovej obnovy, ale nezanedbateľný je aj pohľad na prínos pre investora, štát či spoločnosť pri šetrení investičných nákladov v návrhu technického a technologického konceptu.Vývoj technológií v stavebníctve v poslednej dekáde zareagoval na digitálnu dobu, v ktorej žijeme a digitálne informačné modelovanie sa stalo štandardom pri procesoch v stavebníctve,v tomto prípade v prospech pamiatkovej obnovy a výskumnej činnosti v architektúre. Pasportizácia stavebnej substancie Kúpeľov Sliač a ich technologického vybavenia pomocou metódy informačného modelovania (BIM) ponúka dokonalý predpoklad pre správnu voľbu metód pamiatkovej obnovy. Dôvodom je práca s presnými technickými a technologickými informáciami, ďalej objemovo-plošnými informáciami s jasným prepojením na historické epochy s ohľadom na budúce nároky dané súčasnou a budúcou prevádzkou. Zmyslom takéhoto procesu, založenom na exaktných a aktuálnych informáciách je úspora financií. Porovnaním veľkostne obdobných areálov (z oblasti cestovného ruchu) z vybraných prípadových štúdií, môžeme pri správe majetku (facility management) Kúpeľov Sliač, založenom na BIM modeli, uvažovať s úsporou pri správe, údržbe a energiách na úrovni cca 5 % ročne.


Na obrázkoch jasne vidieť detailnosť modelu, pričom namodelované sú aj omietky a prípadné iné detaily. Správca, resp. architekt, prípadne pracovník Pamiatkového úradu si môže kliknúť na akýkoľvek element, prípadne jeho časť a môžu byť zobrazené všetky informácie,ktoré element nesie. Nejde iba o 3D obrázky, ale o komplexnú dátovú,informačnú banku.Výhody informačného modelovania BIM pre aplikáciu vyššie spomenutých modelov sú nesporné, predchádza im pasportizácia:

  • Hygienický model: po pasportizácii objektu ide najmä o jednoduchú simuláciu práce s priestorom, pričom dopady zmien sú ihneď v súvise so zásahom do dispozícií, architektúry a teda aj obsahu, ktorý je predmetom pamiatkovej ochrany. Ešte pred reálnou realizáciou je možné zásahy vyhodnotiť a pripomienkovať.

  • Technologický model: priestorová koordinácia technologických celkov a rozvodov v kolízii so stavebnou substanciou je okamžite čitateľná, resp.ju podľa zadaných kritérií systém sám identifikuje. Znovu je tu priestor na posúdenie vzniknutého virtuálneho stavu a možnosť dôkladne analyzovať neželané dopady na predmetné chránené celky.

  • Energetický model – informačný model má na základe Google maps identifikovanú geografickú polohu, má zadané okrajové podmienky, pozná fyzikálne vlastnosti obvodového plášťa, takže v prípade potreby je možné poznať prakticky na jeden klik energetickú bilanciu objektu. Je možné teda simulovať rôzne energetické stavy pri virtuálnom navrhnutí napr. zdroja tepla, resp. zmene fyzikálnych vlastností obvodových konštrukcií a výplní. Záverom takejto simulácie bude určenie investičných nákladov v porovnaní s návratnosťou pri istej energetickej bilancii kw/m2 budovy, ktorá ako sme uviedli v predchádzajúcom texte pravdepodobne nebude nikdy dosahovať nízkoenergetický štandard v zmysle príslušnej legislatívy. No nesporne prinesie úspory. Tzv. BIM model je dokonalým nástrojom na kontrolu súčasného stavu a simuláciu budúcich možných situácií v určení energetickej náročnosti budov v súčasnosti a po teoretickej obnove.

Výhody informačného modelovania v pamiatkovej obnove

Informačné modelovanie nie je jednorazová operácia. Ide o proces. Výsledkom digitálneho informačného modelu je podklad pre dokonalú analýzu, podklad pre návrh teoretického modelu obnovy, podklad pre jej fyzickú realizáciu a nakoniec podklad pre správu majetku. Zároveň ide o komunikačný nástroj všetkých zúčastnených strán, v tomto prípade areálu Kúpeľov Sliač, a to počas celého životného cyklu. Využitie a nesporné výhody informačného modelovania pri príprave nových projektov naznačuje súčasná prax v stavebníctve. Avšak výhody BIM technológie pri projekčnej práci s historickou architektúrou sú výzvou. Príkladom by mohlo byť použitie tejto metódy v historickom prostredí Kúpeľov Sliač, čo by prinieslo precedens do budúcnosti pre celú sféru pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page