top of page

BIMsummit 2022

Už dlhšiu dobu sa Slovensku skloňujú pojmy ako elektronizácia, digitalizácia v oblasti stavebníctva. Stavebníctvo, ako tradične konzervatívne odvetvie má stále obrovský potenciál pre rozvoj. V tejto oblasti má Vláda Slovenskej republiky pred sebou obrovskú príležitosť. Vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020-2024 sa zaviazala k plnej elektronizácii a digitalizácii stavebného konania najneskôr do novembra 2021, s postupnou automatizáciou služieb. „Prioritou Vlády SR v oblasti výstavby bude aj za účasti odbornej verejnosti pripraviť a predložiť do Národnej rady SR v termíne najneskôr do októbra 2020 na schválenie nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby a v neposlednom rade nastolenia transparentnosti v tejto oblasti.“ (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024)

Napriek tomu, že pripravovaná legislatíva je v omeškaní, nastal významný posun. Koncom apríla Národná rada SR odsúhlasila novú stavebnú legislatívu (Zákon o výstavbe, Zákon o územnom plánovaní) a 13. mája 2022 ju podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Aké zmeny potrebuje sektor stavebníctva v tejto oblasti a aký je aktuálny stav využitia Informačného modelovania stavieb (angl. Building Information Modeling – BIM)? Tieto témy diskutovali zástupcovia vrcholového manažmentu významných Slovenských spoločností na podujatí s názvom BIM Summit, ktoré zorganizovala BIM asociácia Slovensko (BIMaS) dňa 18. mája 2022 v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava.

 

V panelovej diskusii sa predstavili:

Peter Dovala, riaditeľ developerských projektov - YIT Slovakia

Tomáš Funtík, viceprezident BIM asociácie Slovensko

Michal Halomi, člen predstavenstva - DPB

Ján Majerský, generálny riaditeľ – PROMA / Viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Martin Nedoba, výkonný riaditeľ - GFI

Michal Pasiar, konateľ – ACREA / Prezident BIM asociácie Slovensko

Marián Pavlík, riaditeľ štábnej oblasti kalkulácií – Strabag

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ - J&T Real Estate

 

„Podľa môjho názoru je málo, aby cieľom bola len zmena. Zmena musí v prvom rade prispieť k vylepšeniu aktuálnej situácie a v oblasti digitalizácie musí jednoznačne zabezpečiť pridanú hodnotu technológií aj z pohľadu obchodu. Netreba zabúdať aj na vplyv implementácie týchto riešení na firemnej úrovni“, hovorí prezident BIMaS Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.


BIM umožňuje efektívne narábať s informáciami

BIM – skratka z anglického výrazu Building Information Model, resp. Modeling sa do slovenčiny prekladá ako Informačný model, resp. informačné modelovanie stavieb. Nejedná sa teda len o budovy, ale o akúkoľvek stavbu vrátane železníc, mostov, tunelov, diaľnic, atď.

Virtuálny model stavby, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom pre ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu. Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminuje množstvo neproduktívneho času.

V tradičnom prístupe založenom na CAD (angl. Computer Aided Design) nie je možné prácu automatizovať a z pohľadu dodávateľa, či inštitúcie, ktorá má dokumentáciu naštudovať, tvorí podstatu práce analýza projektu a prácne získavanie podkladov k jednotlivým parametrom a fyzikálnym vlastnostiam materiálov, resp. prvkov. S nástupom informačného modelovania stavieb je jednoznačne možné eliminovať manuálnu prácu a prispieť tak k nielen k zvýšeniu efektivity celého procesu, ale aj dostať k presnejším podkladom pre odborné rozhodnutia.

V projekte dnes nájdete množstvo informácií o stavbe, ktoré však zvyčajne nie sú vhodne prepojiteľné so skutočnou budovou, čo znemožňuje ich ďalšie využitie. Naproti tomu, s informačným modelom máte možnosť získať komplexný pohľad nielen na všetky časti budovy, vrátane vlastností jej konštrukcií a systémov. Navyše vhodne naplnený model môžeme využiť ako zdroj informácií pre rozsiahle analýzy a posúdenia variantného riešenia v skorších fázach, ako je dnes bežné.


BIM ako nástroj digitalizácie

Implementácia BIM do stavebníctva jednoznačne predstavuje moment digitalizácie a v rámci globálneho infraštrukturálneho trhu do roku 2025 prinesie 13 - 21% úspor v projekčnej a realizačnej fáze a 10 – 17% pri prevádzke a údržbe. (Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector, EU BIM Task group, 2017), (Digital in Engineering and Construction: The Transformative Power of Building Information Modeling, BCG - The Boston Consulting Group, 2016)

Na dosiahnutie týchto cieľov a úspor je však nutné vo väčšej miere integrovať digitálne nástroje, akým je práve BIM. Zo štúdie Európskej komisie vyplývajú zistenia, že v tejto oblasti boli najúspešnejšie krajiny, ktoré integrovali požiadavky na BIM do svojich právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a tiež, že zásahy verejného sektora zamerané na podporu vykonávania BIM sú účinnejšie, ak sú zosúladené s iniciatívami súkromného sektora. (European Construction Sector Observatory , BIM in the EU Construction sector, 2019)

Potenciál pre zmenu bude definovať aj regulačné prostredie a za účelom podpory rastu produktivity môžu regulačné orgány nariadiť použitie BIM na zvýšenie transparentnosti a spolupráce v celom odvetví; pretvárať predpisy na podporu produktivity; vytvoriť transparentnosť nákladov v celom stavebnom priemysle; zverejňovať údaje o výkonnosti dodávateľov; a zvážiť zásahy do práce s cieľom zabezpečiť rozvoj zručností namiesto silného spoliehania sa na lacnú prechodnú pracovnú silu migrantov. (Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity, McKinsey Global Institute, 2017)

Podľa štatistiky BIM asociácie Slovensko, celková miera využívania BIM na Slovensku za rok 2021 predstavuje 20,5%. V pozemnom staviteľstve dnes aktívne využíva BIM na rôznej úrovni vyspelosti až 28% trhu. Pre porovnanie, v oblasti inžinierskych stavieb je to len 8%. Prognóza vývoja implementácie BIM je však sľubná. V horizonte 5 rokov plánuje využívať BIM pri výkone svojej činnosti takmer 60% respondentov, čo hodnotíme ako veľmi ambiciózne. Každopádne sa bude nutné touto témou zaoberať a podľa nášho názoru by mal štát proaktívne pristupovať k podpore rámcového usmernenia témy informačného modelovania stavieb a mohol by tak prispieť k podpore rozvoja digitalizácie stavebného priemyslu.


Výstupy z konferencie:

- Sme jednou z posledných krajín, kde absentuje implementačná stratégia

- Štát by sa mal touto témou začať vážne zaoberať

- Trh je pripravený, potrebuje však usmernenie a garanciu jednotných štandardov

- Vo firmách vznikajú oddelenia, ktoré túto problematiku riešia


Fotogaléria


Videozáznam


Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page