top of page

Vyhodnotenie - BIM Challenge 2023

BIM asociácia Slovensko a Stavebná fakulta STU v Bratislave v spolupráci s partnermi pripravili už 7. ročník súťaže BIM CHALLENGE pre študentov VŠ. Podujatie sa uskutočnilo dňa 21.4.2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Na tento ročník sa prihlásilo takmer 70 študentov, z ktorých sme 50 pozvali, aby si prišli porovnať svoje zručnosti s tvorbou BIM modelu.

Cieľom súťaže je podporiť BIM projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu v oblasti informačného modelovania stavieb. Na základe našich skúseností vieme, že firmy majú záujem zamestnať absolventov, ktorí nielen javia záujem o BIM, ale dokážu využívať vhodné softvérové nástroje a tým umožnia zefektívniť rôzne procesy.

Na tomto ročníku sa zúčastnili študenti zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie a taktiež študenti zo Stavebných fakúlt v Košiciach a v Žiline, či Fakulty architetkúry a dizajntu STU v Bratislave.


Ako súťaž hodnotíme?

Podklady od súťažiacich hodnotí porota, ktorá sa skladá z viacerých členov - zástupcov z praxe, rozdelených v zmysle hodnotiacich kritérií na dve skupiny. Hodnotíme výkresovú časť a samotný model a jeho štruktúru.


Výkresovú časť kontrolujú odborníci s dlhoročnou praxou na pozícii HIP (hlavný inžinier projektu), ktorí spravidla nemusia mať žiadnu skúsenosť s BIM. Prečo hodnotíme aj výkresy? Odpoveď je jednoduchá, v tejto forme sa dnes odovzdáva projektová dokumentácia. Hodnotíme formálne náležitosti a súlad s normami a zaužívanými pravidlami. Samozrejme, forma, vzhľad, formálne náležitosti a vôbec nutnosť tvorby výkresov vzhľadom k nástupu informačného modelovania stavieb veľmi komplexná téma a vyžaduje si z môjho pohľadu odbornú diskusiu, najmä v kontexte aktualizácie aktuálne platných noriem.

Kvalitu modelu hodnotia skúsení BIM experti, ktorí na základe kontroly odovzdaného modelu (v natívnom formáte) vypĺňajú hodnotiaci formulár. Rozhodcovia tiež kontrolujú, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Nakoľko chceme zabezpečiť transparentnosť celého procesu a rovnomerné hodnotenie, výsledné bodové hodnotenie je pri prvých šiestich pozíciách krížovo kontrolované a odsúhlasované celou porotou. Hodnotiteľ teda musí pred komisiou obhájiť bodové hodnotenie, ktoré pridelil. Snažíme sa tak v maximálnej miere objektivizovať výsledky a eliminovať prípadné disproporcie medzi hodnotiteľmi.

 

Kto to zvládol tento rok najlepšie?

1. Marek Sloboda, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

2. František Valek, Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline

3. Nikola Nováková, Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline

4. Lukáš Vrábel, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

5. Jakub Novák, Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline

6. Jozef Paľa, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Kompletné výsledky BIM Challenge 2023 nájdete tu:

BCH 2023 Vyhodnotenie
.pdf
Download PDF • 164KB

Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval rozhodcom, ktorí si našli čas na vyhodnotenie všetkých študentských prác. Menovite sú to:

Ing. Martin Kubica

Ing. Michal Borovička

Ing. Tomáš Kriváček

Ing. Martin Dubíny

Ing. Dávid Sándor

Ing. Martin Mišún

Ing. Radoslav Vlkovič

Ing. Eduard Kmeť

Ing. Lukáš Zelený

Ing. Tomáš Filo

Ing. Jakub Vydra

Ing. Monika Horváthová

Ing. Šimon Racek

Vďaka patrí Doc. Ing. Jánovi Erdélyimu, PhD. a Ing. Richardovi Hontimu, PhD. za technickú podporu a organizáciu a Ing. et. Ing. Martinovi Maťašovskému, MBA z firmy Construsoft za pomoc pri nastavovaní Spoločného dátového prostredia (CDE).

Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k hladkému priebehu 7. ročníka súťaže BIM Challenge, najmä Slovenskej komore stavebných inžinierov a členom BIM asociácie Slovensko, ktorí finančne podporili toto podujatie.


V mene organizátorov - Ing. Tomáš Funtík, PhD., viceprezident BIMaS

Comments


Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page