top of page

Vyhlásenie European Council of Engineers Chambers (ECEC) o využití informačného modelovania staviebKoncom roka 2018 pripravilo Európske združenie inžinierov ECEC v rámci svojej odbornej skupiny BIM Work group výstižný materiál s pracovným názvom - "BIM for politicians" (z angl. BIM pre politikov), ktorý identifikue kľúčové fakty v kontexte využívania BIM pri činnosti inžinierov.


Úlohu task leadra prevzal Klaus Thurriedl (predseda Rakúskej Spolkovej komory architektov a autorizovaných inžinierov). Na príprave finálneho znenia tohto dokumentu sa podieľali aj dvaja zástupcovia Slovenska - prof. Vladimír Benko a Tomáš Funtík, ktorí zastupovali Slovenskú komoru stavebných inžinierov - SKSI.

Viaceré myšlienky trefne popisujú situáciu, a preto sme pre Vás pripravili preklad do Slovenského jazyka.1. DEFINOVANIE STATUSU A VÝZNAMU BIM


Úloha a pozícia inžinierov

Digitalizácia je pre stavebníctvo jednou z najdôležitejších tém v blízkej budúcnosti. Digitálne technológie spracovania dát podporujú inžinierov pri projektovaní už viac ako tri desaťročia. Vzhľadom na neustály rozvoj softvérových možností sa však projektovanie veľmi zmenilo.


Informačné modelovanie stavieb (angl. Building Information Modeling - BIM) je kooperatívna pracovná metóda, ktorá komplexne zachytáva a spravuje informácie relevantné pre životný cyklus stavby a umožňuje transparentnú komunikáciu a prenos informácií medzi účastníkmi tohto procesu.


BIM, ako nástroj, je posunom v schopnosti spracovať veľké množstvo informácií. Umožňuje tak analýzy jednotlivých transakcií ako aj analýzy ich vzájomného vplyvu. V konečnom dôsledku je teda možná nielen analýza, ale aj optimalizácia nákladov TCO (Total Cost of Ownership - vyjadruje kompletné náklady na investíciu a prevádzku; nielen obstarávaciu cenu, ale aj výdavky vyplývajúce z vlastníctva) vo všetkých fázach životného cyklu.


Výstupom implementácie BIM je:

  • spoľahlivý odhad časového rámca a nákladov v každej fáze životného cyklu, vrátane prevádzky;

  • zvýšenie flexibilnosti a efektívnosti využívania zdrojov všetkými zúčatnenými stranami;

  • zvýšenie produktivity práce.


Základom BIM je komplexná a štruktúrovaná databáza. Ponúka možnosť rozšírenia digitálneho projektovania a zahrnutie nákladových a časových rozmerov. V porovnaní s 2D a 3D výstupmi poskytuje kompletné a komplexné informácie, ktoré presahujú tradičný rámec projekčnej činnosti (napr. materiály, dokumenty, aspekt kvality, času, nákladov, atď.) a má veľkú pridanú hodnotu nielen pre projekt a výstavbu, ale najmä pre prevádzkovú fázu životného cyklu stavby.


Vzhľadom na potenciál úspor v rámci metódy BIM sa jej používanie v rámci EÚ výrazne posilňuje. Hoci súčasné právne predpisy EÚ nevyžadujú povinné uplatňovanie BIM v postupoch verejného obstarávania, čoraz viac európskych vlád a organizácií verejného sektora vytvára programy na podporu širšieho využívania BIM na národnej a regionálnej úrovni.


BIM je dôležitý pracovný nástroj pre inžinierov. Projektovanie je základom každého stavebného projektu a inžinieri sú kľúčovými osobami stavebného procesu. Aby sa naplno využil potenciál úspor BIM, pri zachovaní alebo dokonca zvyšovaní kvality stavieb, je nanajvýš dôležité, aby sa inžinierska profesia podieľala na definovaní pravidiel pre úspešné uplatňovanie tejto metódy. To sa jednoznačne prejaví v pomere nákladov životného cyklu stavby. Podľa analýzy buildingSMART, každé jedno euro pridané navyše k nákladom na projekt predstavuje potenciál úspory 10 eur počas výstavby a úsporu až 100 eur vo fáze prevádzky (zdroj: buildingSMART). Osobitná pozornosť by sa preto mala venovať výhodám BIM počas fázy výstavby a prevádzky.


Hlavnou výhodou využitia BIM vo fáze výstavby je možnosť posúdenia variantných postupov výstavby a technologických riešení s cieľom znížiť náklady na výstavbu a eliminovať časopriestorové kolízie.

Hlavným prínosom v prevádzkovej fáze je možnosť doplniť informácie o zariadení na zabezpečenie bežnej prevádzky, vrátane dennej údržby, prebiehajúcich a plánovaných opráv.

Pracovné stretnutie ECEC BIM WG, Viedeň

2. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ÚSPEŠNÉ POUŽÍVANIE BIM

„Open BIM“ ako najdôležitejšie kritérium na udržanie otvoreného trhu pre MSP (Malé a stredné podniky)

Dôležitá je dôkladná príprava projektu

Bez dôkladnej prípravy projektu nie je možné realizovať potencionálne pozitívne účinky metódy BIM. Uskutočnené projekty dokázali, že v prípade nedostatočnej prípravy a komunikácie vedie používanie BIM k:

  • vyšším nákladom, ako sa očakávalo,

  • dlhšiemu trvanie projektu, ako sa očakávalo,

  • nižšej kvalite, ako sa očakávalo,

  • slabšej použiteľnosti, ako sa očakávalo,

  • politickej katastrofe.

Dobre overené štruktúry v stavebnom procese by nemali byť ohrozené

Metóda BIM môže zefektívniť existujúci postup projektovania, ale v zásade nemení štruktúru závislosti projektovania a výstavby. Je dôležité udržať vhodné rozelenie úloh medzi projektantami a zhotoviteľmi za účelom ochrany záujmov klientov, bez ohľadu na záujmy spojené s dodávkou a realizáciou.


Vzhľadom na kľúčovú úlohu projektantov v procese výstavby je dôležité posilniť ich koordinačnú funkciu ako systémového manažéra v procese BIM

Projektovanie si vyžaduje odborné znalosti, tvorivosť a tiež schopnosť koordinácie na vysokej úrovni. Nasadenie BIM posilňuje úlohu projektanta v oblasti spolupráce a koordinácie ďaleko nad rámec tvorby individuálnych výkresov. Presun koordinačných funkcií z oblasti projekcie do iných oblastí ohrozuje kvalitu projektu a môže prevážiť nad potenciálnymi výhodami BIM.


Open BIM zabezpečuje, že MSP si zachovajú prístup na trh

Inžinierske MSP (malé a stredné podniky) sa osvedčili ako spoľahlivé ekonomické faktory, najmä v čase hospodárskej krízy, ktorá sa začala v roku 2007. Odvetviu projkcie dominujú v mnohých členských štátoch práve MSP. Vďaka tejto trhovej štruktúre je základnou požiadavkou efektívneho využitia BIM „Open BIM“ prístup, ktrorý vyjadruje otvorenú softvérovú spoluprácu. Udržiavanie MSP na trhu je možné len zabezpečením nediskriminačného spoločného prístupu k projekčnému softvéru prostredníctvom otvoreného štandardizovaného prostredia poskytujúceho bezpečný a úplný prenos vymieňaných údajov bez nekontrolovateľných strát. V prípade implementácie „uzavretých BIM“ systémov by bolo z trhu z dôvodu vysokých disproporcionálnych nákladov vylúčených mnoho malých podnikov a mikropodnikov.


Treba sa vyhnúť závislosti od dodávateľov softvéru

V prípade „uzavretých BIM“ systémov, keď uložené údaje nie sú prenosné prostredníctvom otvoreného a štandardizovaného rozhrania, môžu byť verejné obstarávateľské orgány ohrozené neprimeranou závislosťou od dodávateľov softvéru. Preto je potrebný európsky validačný proces na určenie vhodnosti BIM softvéru pre otvorené systémy. Ak politici nie sú schopný zabrániť softvérovému monopolu, otvorený trh nebude fungovať a ceny za projekčné služby sa výrazne zvýšia.

Pracovné stretnutie ECEC BIM WG, Viedeň

3. POŽIADAVKY BIM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Smernica o verejnom obstarávaní (2014/24/EÚ) v článku 22 ods. 4 ponúka členským štátom možnosť regulovať povinné používanie osobitných elektronických nástrojov (napr. BIM) pre verejné zákazky na stavby a súťaže.

Mnohé členské štáty už takúto zákonnú povinnosť zaviedli alebo tak plánujú urobiť - krok za krokom. Aj napriek tomu, že nie je implementovaná žiadna zákonná povinnosť, verejný obstarávatelia môžu slobodne požadovať použitie BIM na svojich projektoch.

V každom prípade je obstarávateľ povinný poskytnúť vhodné alternatívne spôsoby prístupu, ak to vyžaduje použitie elektronických nástrojov a systémov, ktoré nie sú všeobecne dostupné (napr. poskytovanie bezplatného prístupu k požadovaným programom počas určitého časového obdobia). V praxi sa toto ustanovenie nemôže vyhnúť diskriminácii uchádzačov, ktorí zvyčajne nevyužívajú požadovaný systém, a teda s ním nemajú žiadne skúsenosti. Nediskriminačný prístup môže byť založený len na systéme „Open BIM“.


Pre úspešné postupy verejného obstarávania je nevyhnutné, aby požiadavky týkajúce sa používania BIM boli v súťaži veľmi jasne definované (požadovaná úroveň informácií, atď.). Vlastníctvo, zodpovednosť za údaje a garancie musia byť jasne stanovené pre všetky fázy projektu. To si vyžaduje potrebné odborné znalosti a odborné znalosti aj od verejného obstarávateľa. Ak takéto odborné znalosti v rámci orgánu nie sú k dispozícii, je potrebný outsourcing.

Neprehliadnite
Najnovšie články
Sledujte nás
  • Facebook BIM asociácia Slovensko
  • YouTube BIM asociácia Slovensko
bottom of page